Kotlíková dotace 2. výzva

Kotlíková dotace 2. výzva

Kotlíková dotace druhá výzva 2017 - ?, aneb nová 67. výzva v rámci prioritní osy 2, specifického cíle 2.1 Operačního programu životní prostředí

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) (= projekt kraje)1. V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt).

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají finanční výhodu).

 

Automatický kotel GEKON PELLET Automatický kotel GEKON COMBI Zplynovací kotel MAKAK Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW PELLET Kondenzační plynový kotel ADAX

dřevní pelety

hnědé uhlí ořech 2 / dřevní pelety

Kusové dřevo

Kusové dřevo / dřevní pelety

Plyn

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 71 066 Kč bez DPH

Ceníková cena 61 975 Kč bez DPH

  Ceníková cena 90 901 Kč bez DPH

Ceníková cena 24 785 Kč bez DPH

max. výše podpory 127 500 Kč max. výše podpory 82 500 Kč max. výše podpory 107 500 Kč max. výše podpory 107 500 Kč max. výše podpory 102 500 Kč
DOTACI VYŘÍDÍME ZA VÁS ! Pro více informací pište na dotace@kovarson.cz nebo volejte na 576 776 726  

 

Odkaz na Státní Fond životního prostředí a registrované výrobky firmy KOVARSON:    https://svt.sfzp.cz/vyrobky/vyhledat?text=KOVARSON&field=5&page=1

 

Výše podpory:

• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.

• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.

• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč,

V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ.

Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci uvedené v Příloze 1.

 

Na co dostanete kotlikovou dotaci a co je :

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest, 

c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,

d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

f) náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

 

Co budu muset určitě povinně doložit:

  • Žádost o poskytnutí dotace - dle vzoru viz Příloha č. 3, který může být po souhlasu MŽP/SFŽP ČR modifikován.
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 7
  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
  • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
  • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory

 

Stáhněte si dle svého kraje všechny potřebné dokumenty ke kotlikové dotaci a přečtěte si přesně vyhlášenou výzvu pro svůj kraj.

 

Seznam prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší +5% dotace v rámce novýc kotlíkových dotacích: ZDE

Dokumenty k 2. výzvě kotlíkových dotací: ZDE

 

 

Zobrazit všechny články DOTACE na kotle KOVARSON Virtuální prohlídka showroomu Pomoc s výběrem kotle Montažní a servisní mapa
Kotlíková dotace od firmy KOVARSON