Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

 

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • vlastníci stávajících bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů a bytová družstva
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • Veřejná správa, obce, městské části Hl. města Praha, příspěvkové organizace, školy, nadace, církve, obecně prospěšné organizace a další veřejné subjekty

O výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně.

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • na výměnu plynových kotlů a topidel starších než 20 let za tepelné čerpadlo v domech, které splňují požadavky na energetickou náročnost budovy třídy A-D

Podporované typy zdrojů

 • kotel na biomasu 
 • lokální zdroj na biomasu 
 • tepelná čerpadla
 • individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií >, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Jakou výši dotace lze získat

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

 Bytový dům (Kč / b.j.)

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 35 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody 100 000 50 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 40 000
Tepelné čerpadlo vzduch voda, vzduch-vzduch pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění 60 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění s přípravou teplé vody 80 000
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění 120 000 50 000
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 140 000 60 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 15 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu 45 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 35 000

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Příjem žádostí

 • příjem žádostí bude spuštěn od září 2023
 • žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR
 • pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Zdroj informací:  STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY